தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!*********தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!********தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!

தொடரும் தோழர்கள்......................

இனி ஒரு விதி செய்வோம் அதை எந்த நாளும் காப்போம்.தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லையேல் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்!!!!!!!!!!!!

மினஞ்சல் மூலம் எனது பதிவுகளுக்கு...

அதிகூடிய விலைக்கு விற்கபடும் மிருகம் ஆண்கள்தான்.சீதன மாப்பிள்ளை  (தன்மானத்தை இழந்தவன்)
பெருமை கொள் 
உலகிலேயே
அதிகூடிய விலைக்கு 
விற்கபடும் மிருகம்
படித்த ஆண்கள்தான்.

4 comments: