தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!*********தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!********தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!

தொடரும் தோழர்கள்......................

இனி ஒரு விதி செய்வோம் அதை எந்த நாளும் காப்போம்.தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லையேல் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்!!!!!!!!!!!!

மினஞ்சல் மூலம் எனது பதிவுகளுக்கு...

இந்த பெண்களால் எப்படி இப்படி.............முடிகிறது

இந்த பெண்களால் எப்படி இப்படி.............முடிகிறதுஎதற்காக இந்தக்கொடுமையான?????????????

எதற்காக இந்தக்கொடுமையான?????????????மனதுபொறுக்குதில்லையே????????????????????