தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!*********தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!********தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!

தொடரும் தோழர்கள்......................

இனி ஒரு விதி செய்வோம் அதை எந்த நாளும் காப்போம்.தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லையேல் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்!!!!!!!!!!!!

மினஞ்சல் மூலம் எனது பதிவுகளுக்கு...

Bluetooth தொழில்நுட்பம் மூலமான கணணி


நன்றாக உற்றுப்பாருங்களே, என்னவாக இருக்கும்………. கண்டுபிடியுங்கள்

இவை கெமராக்கள் உள்ள பேனைகளா? இல்லைஏதாவது கற்பனைத்துவ ஊகிப்புகள்? இன்னும் துப்பு கிடைக்கவில்லையா? இன்னும் இல்லை 

வாசகர்களே…… வாழ்த்துக்கள்!
நீங்கள் எதிர்காலத்தை பார்த்துவிட்டீர்கள்…… 

எதிர்காலத்தில் உங்கள் PC க்கு பதிலாக பயன்படுத்தப்பட போகும் ஒரு பொருளையே பார்த்தீர்கள்.Bluetooth தொழில்நுட்பம் மூலமான விஞ்ஞானிகளால் உருவாக்கப்பட்ட கணணியே இதுவாகும். உங்களின் பொக்கட்களில் வைத்து உலாவகூடிய வகையில் இவ் கணனியை வடிவமைத்துள்ளார்கள்.இந்த “பேனை வடிவிலான கருவி” சாதாரணமாக கணனிப்பாகங்களான கணனித்திரை மற்றும் விசைப்பலகை என்பவற்றை எந்த ஒரு தட்டையான இடத்திலும் பிரதியிடுகிறது.அதனால் பொதுவாக கணனியில் செய்யும் செய்ற்பாடுகளை எந்த ஒரு தடையும் இன்றி செய்யலாம்

இப்போ யாருக்கும் “Good-bye Laptops!'  என்று சொல்ல முடியும்

No comments:

Post a Comment